Top 10 Logia devil fruit user

10. Monet yuki yuki no mi

9. Smoker moku moku no mi

8 Crocodile  suna suna no mi

7. Green Bull mori mori no mi

6. Aokiji hie hie no mi

5. Eneru goro goro no mi

4. Kizaru pika pika no mi

2 Sabo mera mera no mi

2. Akainu magu magu no mi

2. Akainu magu magu no mi

1. Marshall D. Teech  Yami Yami no Mi 

1. Marshall D. Teech  Yami Yami no Mi