Top 10 Strongest Zoan type users In One Piece

Top 10 Strongest Zoan type users In One Piece

10. X Drake- Ryu Ryu no Mi, Model: Allosaurus 

9.Jack- Zou Zou no Mi, Model: Mammoth 

8. Queen- Ryu Ryu no Mi, Model: Brachiosaurus 

7. Rob Lucci-Neko Neko no Mi, Model: Leopard 

6. King- Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon 

5. Marco-Tori Tori no Mi, Model: Phoenix 

4. Yamato- Inu Inu no Mi, Model: Okuchi no Makami 

3.Sengoku- Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu 

2. Kaido- Uo Uo no Mi, Model: Seiryu 

1. Luffy- Hito Hito no Mi, Model: Nika